Запорозька Січ Вікіпедія


высокий билирубин и отрыжка

ЗАПОРОЗЬКА СІЧ – НАЩАДОК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Завдання 1. Прочитайте слова та з’ясуйте їх значення.

Свобода, фортеця, республіка, поневолення, острів, поселення, боротьба, сила, рада, гніт, агресія, військо.
Керувати, захищати(ся), створювати, нападати, обирати, грабувати.

Завдання 2. До слів, поданих зліва, доберіть антоніми.

Завдання 3. Утворіть доконаний вид поданих дієслів. З 5 складіть і запишіть речення.

Утворювати, починати, встановлювати, захищати, грабувати, виникати, хотіти, створювати, вирішувати, нараховувати, допомагати.

Завдання 4. Запишіть речення, ставлячи слова у потрібному відмінку.

Завдання 5. Прочитайте текст.


Макет Запорозької СічіІсторія України – це історія боротьби українського народу за свою  свободу й незалежність. У XV ст. Україна була поневолена внутрішньо – феодально-кріпосницьким устроєм (люди не мала власної землі, працювали й майже нічого не отримували, жодних прав), і зовнішньо – постійною турецько-татарською, польсько-литовською агресією. Волелюбні українці, які не хотіли  жити в неволі, йшли у степ, де на берегах Дніпра створювали  невеликі поселення, в яких намагалися жити в мирі, єдності, самостійно вирішували всі важливі питання. Потім таких людей почали називали козаками, що у перекладі з тюркської мови означає „вільні”, „незалежні”. Козаки полювали на звірів, ловили рибу, займалися землеробством. Але татарські орди постійно нападали, грабували, брали людей у полон. Щоб захищатися від ворогів, вже на початку XVI ст. на невеликих островах почали будуватися перші  „городки” – січі. Найбільшою була Запорозька Січ, розташована на острові Мала Хортиця на річці Дніпро. Козацька Січ мала міцні укріплення, біля неї були глибокі срови й високі земляні вали з  гарматами, вежами, де постійно чергували озброєні козаки. Це місто-фортеця стало столицею „козацької республіки” в кінці     ХV століття – першій половині ХVI століття. Запорозька Січ мала уряд, котрий разом з гетьманом, який обирався http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Repin_Cossacks.jpg/300px-Repin_Cossacks.jpgщороку, керували Січчю. Було також власне військо, яке в кінці XVI століття  нараховувало близько 15 тисяч козаків. Вищою законодавчою адміністративною та судовою владою була Військова Рада, в якій брали участь усі козаки Запорозької Січі. Її рішення вважалися думкою всього війська і були обов’язковими для виконання. Козацька держава спочатку підпорядковувалася Речі Посполитій. Але Січ мала велику політичну силу, тому Московська держава, Туреччина, Венеція, Австрія, Крим встановлюють з Січчю зв’язки. Утворення Запорозької Січі було важливою подією в історії України. Січ стала для українського народу могутньою силою в боротьбі проти внутрішнього поневолення (феодально-кріпосницького та національного) й зовнішнього –  турецько-татарської агресії, а також допомагала формувати національну свідомість українців, без якої було б неможливим становлення у 1918 році УНР, а в 1991-му проголошення незалежності України. Сучасні вчені називають Запорізьку Січ початком створення української держави.

Завдання 6. Продовжіть речення.

Завдання 7. Напишіть простий номінативний план до тексту. 161752


фортеця

fortress

козак

сossack

республіка

republic

керувати

to lead

уряд

government

на чолі

at the head of

гетьман

hetman

щорічно

every year

обиратися

to be elected

законодавчий

legislature

Військова Рада

Council of War

брати участь

to take part

острів

island

утворення

creation

боротьба

struggle, fight

проти

against

гніт

press

феодальний

feudal

кріпосницький

serf

агресія

aggression

героїчно

heroically

відстоювати

to defend

незалежність

independence

власний

own, personal

військо

army

нараховувати

to count

підпорядковуватися

to obey

відігравати роль

to make a part

міжнародні

international

поступово

bit by bit

значний

considerable

політична сила

political force

встановити зв’язки

install contacts

інтенсивно

strongly

виробляти

to produce

жодний

any

захищати

to defend from

грабувати

to rob

нищити

to destroy

виникнути

appeared from

потреба

need, want

створити

to create

гуманний

humane

формування

forming

 

3.2 Запорозькі козаки – захисники української землі

Завдання 1. Прочитайте слова та з’ясуйте їх значення.

Козак, боротьба, селянин, городянин, зброя, влада, повстання, порядок, війна, землеробство, промисел, суд, фінанси, оборона, напад, самоуправління, вуса. Захищати, воювати, помічати, жартувати.

Завдання 2.  До слів, поданих зліва, доберіть антоніми.

рідний

хаос

бідний

гірший

порядок

короткий

кращий

багатий

жорстокий

ворог

товариш

поневолений

вільний

чужий

довгий

жінка

чоловік

добрий

Завдання 3. Слова в дужках поставте у потрібній формі.
1. Політичний центр (український народ).
2. Козаки захищали (українська земля) від (загарбники).
3. Вони мали успіх у (військові походи).
4. Запорізька Січ – центр (українські козаки).
5. Козаки були на рівні (кращі європейські армії).
6. Запорозькі козаки були (добрі друзі, вірні товариші, справжні  брати).
7. Кожний, хто був на козацькій землі, вважався (вільна людина).

Завдання 4. Прочитайте текст. Готуйтесь відповідати на запитання.


Запорозькі козаки – захисники української землі


сВ історії України Запорозька Січ має велике значення. Це символ волелюбності українців. Це місце, де селяни та бідні городяни знаходили захист від феодального та національного гніту. Звідси починалися народні повстання проти панування Польщі, проти ненависного кріпацтва. Запорозька Січ була політичним центром українського народу, мала демократичні порядки, за що її часто називають козацькою республікою.
Для кожного українцязапорізький козак – символ захисника Батьківщини. Козаки захищали українські землі від турецько-татарських загарбників, часто мали успіх у військових походах в Криму і навіть дійшли до Стамбула (Константинополя). У військовій справі вони були на рівні кращих європейських армій XVII – XVIII ст.
До Січі брали чоловіків, які були віруючими, володіли зброєю, не мали родини. Жінок у Січ не допускали. Одружені  козаки  жили в  прикордонних  із  Січчю  районах. Крім війни козаки займалися землеробством та промислами (ловили рибу, звірів), мали власний суд, фінанси, військо, а також символи влади – прапор, булаву, печатку.


ссс    

  Булава, прапор, , печатка

         Козака одразу можна було помітити – довгі вуса, гарний „оселедець” на голові. Жорстокі до своїх ворогів, запорізькі козаки були добрими друзями, вірними товаришами, справжніми  братами один одному, були веселими й дуже любили жартувати.
Кожний, хто був на козацькій землі, вважався вільною людиною, користувався землею, брав участь в самоуправлінні й повинен був зі зброєю в руках захищати свою землю від ворогів.
Козаки біля 300 років захищали народ і рідну землю від ворогів і все робили для того, щоб український народ мав свободу і свою власну державу. Багато з них віддали своє життя за рідний край і народ. Мужність і хоробрість козаків були відомі у всій Європі.
Завдання 5. Дайте відповіді на запитання.

 • Яким символом для українців є Запорозька Січ?
 • Що знаходили селяни та бідні городяни на Січі?
 • Яким центром була запорізька Січ для українців?
 • Що було основною діяльністю козаків? Чим вони ще займалися?
 • Хто міг бути козаком?
 • Чи мали козаки власний суд?
 • Які символи влади мали козаки?
 • Якими були козаки?
 • Якими вони були у військовій справі?

10. Скільки років вони захищали український народ?

Завдання 6. Утворіть словосполучення.

 • Безперервний, козацький, шістнадцятий, український, спільний, вільний.
 • Людина, ера, боротьба, козаки, століття, напади.

 

Завдання 7. Складіть речення зі словами.

      Рік, діяльність, вільний, землеробство, боротьба, мета.
161752

захист, охорона

protection 

панування

ruling

бідний

pure

порядок

order

городянин

citizen

татарин

tatar

селянин

villager

загарбник

occupant

волелюбність

freedom-loving

успіх

luck

велике значення

great importance

помічати

notice

землеробство

agriculture

промисел

trade

повстання

revolt, up-rising

оборона

protection

поневолення

enslavement

зброя

weapon

об’єднуватися

 gather

віддавати життя

give own life

вважатися

consider

вільна людина

free person

брати участь

take part

самоуправління

self-government

3.3 Гетьмани Запорозької Січі

Завдання 1. Прочитайте слова та з’ясуйте їх значення.
Існування, розвиток, талант, ворог, загроза, меценат, наука, культура, освіта, рішення. Міцний, видатний, успішний. Здобувати, розпочинати, віддавати, належати, ліквідовувати, зраджувати.

Завдання 2. Утворіть вищий та найвищий ступінь порівняння поданих прикметників.

ЗРАЗОК: міцний – міцніший – найміцніший.
Високий, великий, головний, гарний, працьовитий, талановитий.

Завдання 3. До слів, поданих зліва, доберіть антоніми.

найвищий

занепад

війна

правий

лівий

друг

розвиток

найнижчий

ворог

мир

міцний

слабкий

Завдання 4. Слова в дужках поставте у потрібній формі.

1. Розпочати (війна).
2. Розкривати (талант).
3. Об’єднати (Україна).
4. Історія (України).
5. Союз з (Туреччина).
6. Розвиток (наука).

Завдання 5. Прочитайте текст.

Гетьмани Запорозької Січі

Найвищим органом влади на Січі була Військова Козацька Рада, у якій брали участь усі козаки. Рада обирала отамана або ж гетьмана. Всього за історію існування Запорозької Січі було 25 гетьманів.
Найвидатнішим українським гетьманом був Богдан Хмельницький. За  його правління Україна досягла найбільшого розвитку та об’єднала всі свої історичні землі в одну міцну державу. Б. Хмельницький  розпочав Визвольну війну, під час якої розкрився його талант як видатного полководця і мудрого державного діяча. Найголовнішим ворогом гетьмана Б. Хмельницького та українського народу була Річ Посполита (Польща), яка не хотіла віддавати  Західну Україну. Та все ж таки, в результаті великої кількості битв, підписання угод, Б. Хмельницький об’єднав всю Україну.
З Туреччиною та Кримським ханством вів боротьбу гетьман Петро Сагайдачний. Особливо успішними були його морські походи до країн ворогів.
Петро Дорошенко також належить до видатних діячів історії України. Дорошенко спробував об’єднати Україну та ліквідувати загрозу її незалежності за допомогою союзу з Туреччиною. Але в результаті цього кілька тисяч запорожців потрапили у турецький полон.
Найбільше про  українську культуру піклувався гетьман Іван Мазепа. Він був гетьманом лівобережної України за часів Петра Дорошенка, який гетьманував на правобережжі.  Іван Мазепа піклувався про розвиток науки, освіти та культури. Він був великим меценатом. Відомий також як поет. Кожний гетьман мав свої перемоги та поразки, правильні і хибні рішення. Деякі гетьмани об’єднували Україну, інші втрачали велику кількість її земель, йшли на союз з ворогами і такимчином зраджували її. Кожен з них залишив свій слід в історії української держави.


Б.ХмельницькийП. СагайдачнийІ. Мазепа                                                    

Б.Хмельницький  П. Сагайдачний П. Дорошенко І. Мазепа

Завдання 6. Продовжіть речення.

1. За історію існування Запорозької Січі було … .
2. Найвидатнішим українським гетьманом був … .
3. Б. Хмельницький  розпочав … .
4. З Туреччиною та Кримським ханством вів боротьбу … .
5. Дорошенко спробував об’єднати Україну та ліквідувати … .
6. Будівничим української культури називають … .
7. Іван Мазепа піклувався про … .
8. Іван Мазепа був великим … .

Завдання 7.Складіть речення з поданими словами.

Тисяча, видатний діяч, піклуватися, поразка, визволяти.

Завдання 8. Випишіть основну інформацію з тексту.

161752

таким чином

in such a way

угода

deal

найвидатніший

themostprominent

булава

mace

в часи правління

at the time of government 

похід

campaign

здобувати

to reach

належати

to belong to

розвиток

development

ліквідовувати

liquidate

слід

sign

взяти в полон

to take prisoner

визвольний

liberation

лівобережний

left-bank

талант

talent

правобережний

right-bank

полководець

commander

піклуватися

to take care

ворог

enemy

меценат

patron

битва

battle

поразка

defeat

зраджувати

betray

хибний

mistaken

об’єднувати

to gather

втрачати

loose

Источник: http://posibnyky.vntu.edu.ua/kraezn/3.html